Adatkezelési tájékoztató

(hatálybalépés napja: 2018.05.25.)

1. Általános rendelkezések

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a DD Autó Plusz Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) honlapjának üzemeltetése

során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Az Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a

biztonságos tisztességes adatkezelésre.

Jelen Adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza:

https://autokulcs.hu

 

2. Elérhetőség:

2.1 Adatkezelő adatai:

Cégnév: DD Autó Plusz Kft.

Székhely: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80.

Levelezési cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80.

Cégjegyzékszám: 1109020578

Adószám: 23959424-2-11

E-mail cím: info@autokulcs.hu

Telefonszám: +36/70-256-4048

 

2.2 Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév:  Bokor & Vizmeg GbR

Székhely: Kunigundenstr. 35.

91207 Lauf an der Pegnitz, Németország

E-mail cím:  info@pws-server.net

Telefonszám: +49 9123 7016365

 
3. Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
•1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
•2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
•2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
•2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
•2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
•2016/679 (EU) Az Európai Parlament és a Tanács  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 
4. A kezelt adatok köre, célja és alkalmazása
Adatkezelő a szolgáltatások biztosítása érdekében Önnel kapcsolatos adatokat kérhet, valamint Ön az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen
rendelkezésre bocsáthat bizonyos adatokat. Az Adatkezelő által gyűjtött adatok egy része az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének
(2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről - („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adat”.
Az Adatkezelő ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, különösen fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
5. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő vállalja a Jelen Tájékoztatóban leírtak betartását és kéri, hogy a weboldal látogatói, szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfelek is fogadják el és tartsák be
jelen Tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben a módosított Tájékoztatót nyilvánosan közzéteszi. 
 
6. Adatvédelmi fogalmak:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható.
A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
 
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mű- veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
 
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
 
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
 
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 
7. Cookie-k (Sütik) kezelése
7.1 A sütik feladata
  • információkat gyűjthetnek a látogatókról és eszközeikről
  • megjegyzik a felhasználók egyéni beállításait, melyek felhasználásra kerülhetnek, ilyen például a név és az e-mail cím, így nem kell újra begépelni őket,
  • megkönnyítik a weboldal használatát,
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak,
  • segítségükkel célzott hirdetések érhetik el Önt,
 
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének
azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót, egy titkos, véletlenül
generált számsort tartalmaznak, amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.
Weboldalunk úgynevezett „ideiglenes” és „állandó” sütiket is használ. Az ideiglenes sütik addig maradnak a számítógépén, amíg Ön el nem hagyja a weboldalunkat. Az állandó sütik hosszabb ideig
(a böngésző beállításától függően), vagy egészen addig maradnak az eszközén, ameddig Ön azokat nem törli.
 
7.2 Munkamenet, ”ideiglenes” (session) cookie-k
Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak az Ön eszközén, kizárólag az aktuális böngészésre vonatkoznak. Az ilyen fajta sütik érvényességi ideje a böngészés befejezéséig tart, a böngésző
bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről. Használatuk nélkülözhetetlen a zökkenőmentes böngészéshez, weboldalunkon történő navigáláshoz, funkciók használatához.
Ezek a sütik nem gyűjtenek Önről olyan információt, amivel Önt azonosítani lehetne. Ezen sütik nélkül nem tudjuk Önnek garantálni a weboldal megfelelő működését, a honlap egyes részei
hibásan jelenhetnek meg, esetleg a weboldal használhatatlanná válhat.
 
7.3 A ”állandó sütik” (persistent) cookie-k 
Ezek a sütik a weboldal elhagyása után is tárolódnak eszközén. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri a Felhasználót, mint visszatérő látogatót. Ehhez egy véletlenszerűen generált
számot tárol el eszközén, így különböztetve meg a weboldal egyes látogatóit. Ezek az adatok nem alkalmasak a látogatók személyének azonosítására.
 
7.4 Elemzés (analitika) cookie-k
A Google Analytics egy statisztikai, elemző szolgáltatás, mely információkat gyűjt a weboldal felhasználóiról azzal a céllal, hogy pontosabb képet adjon látogatóink keresési szokásairól.
A statisztikai adatokat anélkül gyűjti, hogy bármilyen módon is azonosítaná a látogatót. 
Javítja a felhasználói élményt, a Google keresőben segít a relevánsabb hirdetések megjelenítésében.
A cookie-k élettartama kizárólag a munkafolyamat idejére korlátozódik.
 
7.5 Google Adwords cookie 
Weboldalunk látogatása során, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat, ugynevezett  NID és SID cookie-kat használ a Google-termékekben,
így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel
vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő
értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja:
a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett
hirdetések megjelenítésének elkerülése.
 
7.6 Sütik engedélyezése és tiltása
A cookie-k által történő adatkezelést a felhasználó a legtöbb böngészőprogramban személyre szabhatja, így akár le is tilthatja. A cookie-k letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy a honlap,
illetve valamely tartalom vagy a honlapon elérhető szolgáltatások nem vagy csak korlátozott formában érhetőek el.
Ha a süti (cookie) elhelyezéséhez az ügyfél nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) módosításával teheti meg. Amennyiben a felhasználó szeretné
módosítani a Google cookie-k használatát, azt a Hirdetési beállítások segítségével megteheti. A cookie engedélyezésével és tiltásával kapcsolatos hasznos információk pedig az alábbi linkeken is
elérhetőek.
•Google Chrome
•Firefox
•Microsoft Internet Explorer 11
•Microsoft Internet Explorer 10
•Microsoft Internet Explorer 9
•Microsoft Internet Explorer 8
Safari
 
7.7 A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései
jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 3 § (5) bekezdése a)
pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a számviteli és az Áfa törvényben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
A sütiket a fenti jogszabályoknak, törvényi előírásoknak megfelelően használjuk.
 
8. A megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján
a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
A DD Autó Plusz Kft. a vevő megadott adatait kizárólag az alábbi célokból kezeli:
Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. 
Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig
kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
Az adatkezelés célja
Ügyfélkapcsolati célú adatkezelés, megrendelések teljesítéséhez szükséges adatkezelés
A kezelt személyes adatok köre
Kötelezően megadandó adatok vásárláshoz: Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím.
Az érintettek köre
A megrendelést elküldő vásárló
Az adatok hozzáféréséhez jogosultak köre
Az Adatkezelő és az illetékes munkatárs
 
9. A jótállási/szavatossági igény érvényesítésével együtt járó adatkezelés
Az Adatkezelő által továbbértékesített termékekre a gyártó/forgalmazó által biztosított jótállási és szavatossági idő érvényes. Ebből kifolyólag az Adatkezelő a jótállási és szavatossági igény
érvényesítéséhez szükséges adatokat tárolja, illetve továbbítja a termék adatokat a gyártó felé.
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat a vásárlástól számított 5 évig kezeli (általános elévülési idő)
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 
Az adatkezelés célja
A jótállási/szavatossági igény érvényesítése.
A kezelt személyes adatok köre
A vásárlásnál megadott adatok Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím.
Az érintettek köre
A jótállási/szavatossági igényét érvényesíteni kívánó vásárló
Az adatok hozzáféréséhez jogosultak köre
Az Adatkezelő és az illetékes munkatárs
 
10. Áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a megrendelt áru kiszállítása. 
A kezelt személyes adatok köre
A kiszállításhoz a következő adatokra van szükségünk: a megrendelő nevére, e-mail címére és telefonszámára, valamint átvételkor az aláírására. Ezen adatok a kiszállításhoz
nélkülözhetetlenek. Az itt megadott adatok valódiságáért a megrendelő felel.
Az érintettek köre
Áruszállítást kérő vásárlók.
Az adatok hozzáféréséhez jogosultak köre
Az Adatkezelő és az illetékes munkatárs
 
11. Áruszállításhoz kapcsolódó adatfeldolgozás
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, a megrendelt árut kiszállítja a megadott címre. 
Adatfeldolgozó Cégnév: GLS (General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2.
E-mail cím:  info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 29 88 66 70
 
Az adatkezelés időtartama
A megrendelt áru kiszállítását követően teljesítésének igazolása céljából a Ptk. szerinti elévülés időtartamáig kezelheti.
Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a megrendelt áru kiszállítása. 
A kezelt személyes adatok köre
A kiszállításhoz a következő adatokra van szükség: a megrendelő nevére, e-mail címére és telefonszámára, valamint átvételkor az aláírására. Ezen adatok a kiszállításhoz
nélkülözhetetlenek. Az itt megadott adatok valódiságáért a megrendelő felel.
Az érintettek köre
Áruszállítást kérő vásárlók.
Az adatok hozzáféréséhez jogosultak köre
Az Adatfeldolgozó 
 
12. Gyermekekkel kapcsolatos személyes adatok kezelése, illetve harmadik személy ügyében való eljárás
16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek.
A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot.
A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot,
hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.
Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek
(pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával
összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak
való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy
ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha
azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.
 
13. Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
•a hozzájárulás visszavonásának joga
•személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
•helyesbítéshez való jog
•adatkezelés korlátozása,
•törléshez való jog
•tiltakozáshoz való jog
•hordozhatósághoz való jog.
 
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében
személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email
fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk
volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával
Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.
 
13.1 A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a
még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult,
a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával
kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.
 
13.2 A személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy:
•a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
•a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
oaz adatkezelés céljai;
oaz Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
oinformáció azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
oa személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
oaz Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés
esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
oa felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
oha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
oaz automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan
érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést
számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.
Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről
 
13.3 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 
13.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
•Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
•az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok
törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
•Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.
 
13.5 Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
•Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
•Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
•a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
•a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
•a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
•a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés,
mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
•jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz
 
13.6 Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
13.7 Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által
az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az
Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.
 
14. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az
Ön személyes adataival dolgoznak.
 
15. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel
szemben polgári pert indíthat bíróság előtt. 
 
Esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410